Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο “Σχολείο χωρίς Στερεότυπα – όλες δυνατές, όλοι ίσοι”  είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης και δικτύωσης εκπαιδευτικών, από την Α/Βάθμια και Β/Βάθμια εκπαίδευση, και καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ που θέλουν να γνωρίσουν νέους τρόπους να φέρουν την έμφυλη ισότητα πιο κοντά στις τάξεις τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε ποιές προκλήσεις φιλοδοξεί να απαντήσει το έργο;

Το έργο θέλει να απαντήσει σε τρεις βασικές προκλήσεις, που αφορούν κορίτσια και νέες γυναίκες στην Ελλάδα, και  οι οποίες τεκμηριώνονται από την ακαδημαϊκή έρευνα και από την εμπειρία του φορέα υλοποίησης, Women On Top.

Ποιες είναι οι ομάδες στόχοι του έργου;

 • Οι εκπαιδευτικοί Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας

 • Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Οι εκπαιδευτικοί άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων, που μπορούν να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό δίκτυο αλλά και να αξιοποιήσουν το επιμορφωτικό υλικό που διατίθεται δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών τους.

Γιατί επιλέξαμε αυτές τις ομάδες;

Η επιλογή των παραπάνω ομάδων-στόχου, έχει βασιστεί στην παρακάτω θεωρητική βάση που υποστηρίζεται εκτενώς από την βιβλιογραφία  και από την οποία προκύπτει ότι:

 • Τα εκπαιδευτικά συστήματα αντανακλούν και αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων που επικρατεί στην κοινωνία και λειτουργεί εις βάρος των γυναικών.
 • Καθώς το σχολείο αποτελεί ένα μικρόκοσμο της ευρύτερης, πατριαρχικά δομημένης, κοινωνίας μπορεί να διαιωνίσει τις έμφυλες ανισότητες. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και το πεδίο στα πλαίσια του οποίου είναι δυνατό να διαμορφωθούν οι τάσεις για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών.

 • Η ιδεολογία που αφορά στους ρόλους των φύλων περνά μέσα από την εκπαίδευση με τρεις κυρίως τρόπους: 1) τα σχολικά βιβλία, 2) τον επαγγελματικό προσανατολισμό (στην άμεση αλλά και την έμμεση μορφή του) και 3) τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών που είναι συχνά διαφορετική για κάθε φύλο.

 • Ακριβώς επειδή οι εκπαιδευτικοί είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνθέτουν το πλέγμα της αναπαραγωγής στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων στο σχολείο, οι ίδιο/ες μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν και βασικούς μοχλούς ανατροπής των στερεοτύπων αυτών.

 • Ο ΣΕΠ θεωρείται από ερευνήτριες και ερευνητές εργαλείο-κλειδί για την επίτευξη της έμφυλης ισότητας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου;

 • Η εξοικείωση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για τη συνειδητή πρόληψη και εξάλειψη των διακρίσεων προς μαθήτριες και μαθητές.

 • Η εξοικείωση εκπαιδευτικών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία για την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες που η τρέχουσα αντιμετώπισή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τις ευνοεί να αναπτύξουν.

 • Η εξοικείωση καθηγητών/τριων και συμβούλων ΣΕΠ με ζητήματα στερεοτύπων και με εργαλεία που βοηθούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

 • Η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που επιλέγουν να επιμορφωθούν στα παραπάνω εργαλεία και χρησιμοποιούν το διαθέσιμο υλικό.

 • Η διασύνδεση εκπαιδευτικών και δημιουργία ομάδων εργασίας που θα αναδείξουν ζητήματα προς επίλυση και θα συνδημιουργήσουν νέα εργαλεία και αυτοοργανωμένες δράσεις.

 • Μέσα από τους στόχους αυτούς και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το έργο θα συμβάλει, μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην ενδυνάμωση κοριτσιών από ποικίλα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ώστε να έχουν τις βάσεις και τα εργαλεία για να διεκδικήσουν ισότητα στην εκπαίδευση και την εργασία, ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που συχνά παραβιάζεται για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, λόγω των έμφυλων ανισοτήτων που εδραιώνονται στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Σχολείο χωρίς στερεότυπα

Το έργο “Σχολείο χωρίς στερεότυπα – Όλες δυνατές, όλοι ίσοι” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Women On Top και εταίρους την Sociality και την Openous.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr