Με υλικό από το εγχειρίδιο «Ευαισθητοποίηση στελεχών και εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων» (Γκασούκα Μ., Παπαγιαννοπούλου Μ., Φουλίδη Ξ., Χαραμής Π.), που μπορεί να βρεθεί εδώ.

Για τη σταδιακή εδραίωση μιας μη σεξιστικής αγωγής απαιτούνται:

  1. Νέες γνώσεις 
  2. Υψηλός βαθμός ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών 
  3. Επαναπροσδιορισμός των στάσεων και των εκπαιδευτικών πρακτικών που ακολουθούν
  4. Επίσης βαθιές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα (συγγραφή νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών βιβλίων, ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα διδακτικά προγραμμάτα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατεύθυνσης των παιδιών σε δραστηριότητες που στερεοτυπικά έρχονται κόντρα στο φύλο τους κλπ. 
  5. Τέλος, εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος σπουδών του Φύλου (gender studies) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, ακόμα περισσότερο, στα Παιδαγωγικά Τμήματα. 

Ορισμένες από τις αλλαγές αυτές μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα από κάθετες, μεμονωμένες δράσεις. Στην πράξη, όμως, για να επιτευχθεί μια ουσιαστική, σε βάθος και μακροπρόθεσμη αλλαγή, απαιτείται η οριζόντια εισαγωγή της διάστασης του φύλου σε κάθε πολιτική, απόφαση και δομική επιλογή που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Καίριο ρόλο στην ενσωμάτωση αυτή καλούνται να παίξουν οι γονείς/οικογένειες, που έχουν με τη σειρά τους ανάγκη από επιμόρφωση, ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα φύλου. Η ευαισθητοποίηση αυτή της οικογένειας χρειάζεται να συμπληρωθεί και από την εισαγωγή, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μαθημάτων ή/και οριζόντιων δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν την επικοινωνία και τη συντροφικότητα μεταξύ των φύλων και καταρρίπτουν μύθους και στερεότυπα γύρω από το ανθρώπινο σώμα και τις σχέσεις των φύλων. Σημαντική, στο σημείο αυτό, κρίνεται η εισαγωγή της Σεξουαλικής Αγωγής που ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτοεκτίμηση των παιδιών, αναπτύσσει την προσωπικότητά τους και συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών ζωής. 

Εξίσου σημαντικός κρίνεται και ο εμπλουτισμός του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού με τη διάσταση του φύλου, που μπορεί να συντελέσει στο να βασίζονται οι επαγγελματικές επιλογές των παιδιών στις κλίσεις, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητές τους και όχι στους κοινωνικά κατασκευασμένους έμφυλους ρόλους τους.

Η οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου, όμως, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια άνωθεν επιβολή νέων πολιτικών. Απαιτεί παράλληλα την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης ως διδακτικής προσέγγισης σε όλα τα μαθήματα και τις σχολικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να προωθούνται η επικοινωνία, η συντροφικότητα και η συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών και μαθητριών από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

Παράλληλα απαιτεί τη δημιουργία εκπαιδευτικών πυρήνων σε όλες τις σχολικές μονάδες αλλά και τις Περιφέρειες, που θα προωθούν και θα παρακολουθούν τα θέματα έμφυλης ισότητας μέσα στο επίσημο και στο κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.

 

«Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν αποτελούν προσωπικές απόψεις της συντάκτριας και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ ή του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα (Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με το SolidarityNow)».